Štatút súťaže o LEGO® stavebnicu 40585 World of Wonders

Štatút súťaže o LEGO® stavebnicu 40585 World of Wonders

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Garulus, s.r.o., IČO: 50922084, so sídlom Poľovnícka 36, 900 27 Bernolákovo, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 12190/B, emailový kontakt: info@garulus.com (ďalej len „Vyhlasovateľ“), vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „Štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v čl. II. (ďalej len „Súťaž“).
 2. Zapojením sa do Súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto Štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami Súťaže, ktoré sú v ňom upravené.

Čl. II. Bližšie informácie o hlavných podmienkach Súťaže

Vyhlasovateľ týmto informuje o hlavných podmienkach Súťaže:

1. Súťaž bude prebiehať od 23.03.2024 do 07.04.2024.

2. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto do emailom na adresu podcast@brickmic.com alebo priamou správou na stránke sociálnej siete Vyhlasovateľa Facebook (BrickMic), alebo na Instagram (brickmic_official) uvedie, správnu odpoveď na súťažnú otázku z epizódy č.33 – s názvom “Architektúra v kocke” a to: “Ako sa volá sada stavebníc, ktorá od roku 1963 slúžila prevažne architektom za účelom modelovania z kociek?” Správna odpoveď na súťažnú otázku bola niekoľko krát spomenutá v úvodnej časti epizódy č.33. Odpoveď poslucháči zistia po vypočutí danej epizódy podcastu BrickMic, ktorý je vydávaný Vyhlasovateľom.

3. Výherca Súťaže bude vybraný najneskôr 10.04.2024, pričom výber výhercu bude náhodný.

4. Výsledok Súťaže bude výhercovi oznámené prostredníctvom kanála, ktorý slúžil na zúčastnenie sa v Súťaži. Pokiaľ ostatní účastníci vo vyššie uvedenom termíne nebudú upovedomení o výhre v Súťaži, znamená to, že neboli vybraní.

5. Výhercovi Súťaže bude odovzdaná nasledovná výhry – stavebnica LEGO® 40585 World of Wonders.

6. Výhra bude výhercovi odovzdaná alebo odoslaná prostredníctvom služby Packeta najneskôr do 14 dní od vyhlásenia výhercu súťaže.

7. Pokiaľ výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní, stráca nárok na výhru.

Čl. III. Doplňujúce podmienky účasti v Súťaži

 1. Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba – Spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „účastník Súťaže“).
 2. Súťažiacim sa môže stať len taká osoba, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu.
 3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi či k Partnerom Súťaže, ani osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane výhercom v Súťaži, výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako tak sa Výhra neodovzdá v prípade, že Vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.
 4. Jeden Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz, pokiaľ čl. II. nestanovuje niečo iné.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušia podmienky Súťaže.
 6. Ak je podmienkou účasti v Súťaži poskytnutie komentára, recenzie, fotografie či iného výsledku tvorivej duševnej činnosti Súťažiacich (ďalej len „Dielo“), potom odovzdaním takéhoto Diela Vyhlasovateľovi Súťažiaci udeľuje Organizátorovi a Partnerovi bezodplatný súhlas na použitie Diela pre ich komerčné i nekomerčné účely, a to všetkými možnými spôsobmi. Dielo môže byť najmä rozmnožované, akýmkoľvek spôsobom sprístupňované verejnosti, zaznamenávané na akýkoľvek technický nosič, upravované či spájaný s inými autorskými dielami. Tento súhlas sa udeľuje ako výhradný a územne neobmedzený, a to na dobu trvania majetkových autorských práv Súťažiaceho, pričom Organizátor aj Partner sú oprávnení udeliť na použitie Diela sublicenciu alebo môže súhlas na použitie tohto Diela ďalej postúpiť, a to podľa vlastného uváženia bez akýchkoľvek obmedzení.

Čl. IV. Priebeh Súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať v termíne uvedenom v čl. II., a to v čase od 05:00:00 hod. prvého dňa Súťaže do 12:00:00 hod. posledného dňa Súťaže.
 2. Súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky účasti v Súťaži, budú automaticky zaradení do žrebovania o výhry, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. II. 
 3. Výhra bude Súťažiacim odovzdaná Vyhlasovateľom alebo niektorým z Partnerov Súťaže (ak je takýto Partner uvedený v čl. II), a to v termínoch stanovených týmto Štatútom. 
 4. V prípade, že si výherca výhru neprevezme na svojej doručovacej adrese oznámenej Vyhlasovateľovi a/alebo Partnerovi alebo v súlade s inak dohodnutým spôsobom odovzdania, stráca na ňu nárok a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa a/alebo Partnera, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného výhercu. V tejto situácii výhercovi nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa alebo Partnera. 
 5. Vyhlasovateľ ani Partner nezodpovedajú za prípadné vady výhier, ani nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier ako bezodplatne získaných plnení je vylúčená. Vyhlasovateľ ani Partner neposkytujú záruku na výhry, ani neposkytujú žiadne náhradné plnenie za výhry alebo ich časti, ani ich hodnotu nepreplácajú v peniazoch.

Čl. V. Ochrana osobných údajov

 1. Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov Súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, odovzdania Výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa a Partnera, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ a/alebo Partner získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník Súťaže vždy informovaný.
 2. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“), ktorým je záujem o naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov Súťaže nebolo možné.
 3. Ak účastník Súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa či Partnera (podľa toho, komu sa tento súhlas udeľuje), a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 4. Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom a Partnerom (v prípade, že Partner odovzdáva výhry).
 5. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
  a) Pre účasť a vyhodnotenie Súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
  b) Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ alebo Partner, prípadne Vyhlasovateľ v postavení sprostredkovateľa, v závislosti od toho, kto bol v podmienkach Súťaže určený ako osoba odovzdávajúca výhry, pričom daná osoba spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
  c) Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ a/alebo Partner (podľa toho, komu sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov), pričom tieto osoby spracúvajú nasledovné údaje: emailová adresa účastníka Súťaže.
 6. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.
 7. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, Partner Súťaže, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.).
 8. Účastník Súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.
 9. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 10. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook a Instagram nie sú do Súťaže nijak zapojení a voči Súťažiacim nemajú žiadne záväzky.
 2. Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa Súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie Súťaže ako aj na zmenu podmienok Súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto Štatútu alebo doplňujúcich informácií o Súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od Súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok Súťaže akceptuje.
 4. Vyhlasovateľ týmto informuje, že výherca, ktorý je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov a poistné na zdravotné poistenie z hodnoty nepeňažnej výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu 350 EUR. Vyhlasovateľ je v takomto prípade povinný vystaviť výhercovi osvedčenie o výhre, ktoré výherca použije pri plnení vyššie uvedených povinností.
 5. Právne vzťahy týmto Štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 23.03.2024.

Garulus, s.r.o.