Ochrana osobných údajov

Úvod

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je:

Garulus s.ro.
so sídlom Poľovnícka 822/36, 900 27 Bernolákovo

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

 • Účelom spracúvania vašich osobných údajov je evidencia návštevníkov strnánky www.brickmic.com. S tým súvisí spracovanie prihlášok používateľov a ich komentárov. Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný zákonom.

Ako dlho budeme vaše údaje uschovávať ?

 • Ak ste nám udelili súhlas, vaše údaje budeme spracúvať podobu 24 mesiacov, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:

 • Poskytovatelia IT služieb a online marketingu
 • Účtovná kancelária a náš daňový poradca

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov:

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  Kontaktovať nás môžete telefonicky, či e-mailom na adrese info@garulus.com